Bioraffinage op Laarberg

Bioraffinage op Laarberg helpt veehouders met de mestafzet

RMS heeft plannen om een installatie voor bioraffinage te bouwen op bedrijvenpark Laarberg te Groenlo. Veehouders in de regio kunnen daar op duurzame wijze mest laten verwerken. De bioraffinage voorziet in een duurzame energieproductie en is tevens een deeloplossing van het mestoverschot in de Achterhoek.

Gebieden met veel veebedrijven zoals Oost-Nederland hebben te maken met een overschot aan mest. Sinds tientallen jaren wordt mest uit Oost-Nederland afgevoerd naar gebieden in Noord-Nederland en Duitsland waar ze wordt ingezet voor de bemesting van akkerbouwgrond. Het nadeel van dit transport is dat de lading merendeels uit water bestaat. Het transport van water brengt hoge kosten met zich mee en is niet efficënt en duurzaam. 

BIORAFFINAGE VAN MEST
RMS is van oorsprong een Duits bedrijf (RMS GmbH) dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van biovergisters met zelfvoorzienende energietechnieken en de productie van duurzame grondstoffen. Eigenaar van RMS is Wolfgang Chantre uit Frankfurt am Main. RMS is voornemens om op enkele locaties in Nederland installaties voor bioraffinage te realiseren. 

RMS heeft plannen om een installatie voor regionale mestverwerking te bouwen op het industriepark Laarberg. Deze geavanceerde installatie verwerkt mest op een duurzame wijze tot aardgas, kunstmest, organische mestkorrels en schoon water. RMS heeft ervoor gekozen om de mest volledig te verwerken. Hiervoor is een grootschalige raffinage nodig, die gepaard gaat met een hoge investering. De geplande installatie van RMS kan jaarlijks 450.000 ton mest en 150.000 berm- en natuurgras en vaste mest verwerken. Met deze capaciteit kan RMS ongeveer 1/3 van de overtollige mest in de Achterhoek verwerken.

LAARBERG BIEDT RUIMTE DUURZAME ENERGIE
Bedrijvenpark Laarberg biedt ruimte om te ondernemen. Speerpunten zijn de maakindustrie, biobased industrie en duurzame energie. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van een solarpark. RMS is een bedrijf in een speerpuntsector. Het bedrijf kan zich op Laarberg vestigen als het voldoet aan het bestemmingsplan en de wettelijke eisen die vergunningen stellen op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geur en geluid.

De gemeenteraad van Oost-Gelre heeft in 2014 een bestemmingsplan vastgesteld voor de beoogde bioraffinage van RMS. De installatie is gepland op het noordelijke deel van Laarberg dat hiervoor geschikt is en ook het verst van Groenlo afligt.

HET PROCES
RMS verwerkt de mest in vijf stappen:

  1. De mest wordt vergist, waarbij biogas vrijkomt en een vloeistof overblijft.
  2. Het biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en in dit proces wordt CO2 in vloeibare vorm gewonnen.
  3. De vloeistof wordt gehygiëniseerd, zodat de producten die hiervan worden gemaakt geschikt zijn voor export naar het buitenland.
  4. De dikke fractie van de vloeistof wordt ingedikt, gedroogd en geperst tot organische mestkorrels.
  5. Uit de dunne fractie worden stikstof en minerealen gewonnen. Het water wordt zodanig gezuiverd dat ze geloosd kan worden op het oppervlaktewater.

De mestkorrels en mineralen zijn geschikt zijn om elders (bijvoorbeeld in de wijnbouw in Frankrijk) als hoogwaardige geconcentreerde meststof te gebruiken.

Het groene gas, goed voor 15.000 tot 20.000 huishoudens, wordt direct in het leidingnet gepompt en vervangt Gronings gas. Er is daarom geen grootschalige opslag van gas. De glastuinbouw maakt gebruik van vloeibare CO2 om groente te verbouwen.

DUURZAME OPLOSSING
De bioraffinage van RMS wordt gezien als een duurzame deeloplossing van het mestoverschot in de Achterhoek. Ruim 300 veehouders binnen een straal van circa 15 km van Laarberg hebben belangstelling getoond om hun mest bij RMS te laten verwerken.

De geconcentreerde meststoffen die voortkomen uit de bioraffinage zorgen ervoor dat de grote mineralenkringloop zich kan sluiten. De mest wordt in de Achterhoek verwerkt tot geconcentreerde meststoffen, die naar akker- en tuinbouwgebieden worden getransporteerd waar boeren en tuinders ze gebruiken voor het bemesten van hun land. Het transport van geconcentreerde meststoffen is beter qua kosten en CO2-uitstoot dan dat van drijfmest.

MAATREGELEN
Biogasinstallaties op boerderijen en industrieterreinen hebben in het verleden problemen veroorzaakt. RMS neemt maatregelen om dergelijke problemen te voorkomen.

De geuremissie wordt tot een minimum beperkt doordat de installatie een gesloten systeem is en het verwerkingsproces volledig inpandig geschiedt. Het lossen en de opslag van producten gebeurt in een ontvangsthal. Hierbij wordt de lucht afgezogen en behandeld in een biofilter. De lucht die vrijkomt bij het verwerkingsproces zoals drogen en scheiden van de vloeistof, wordt volledig afgezogen en behandeld in luchtwassers en koolstoffilters.

De installatie is compleet beveiligd en uitgevoerd met een back-up. Als een deel is uitgeschakeld voor bijvoorbeeld onderhoud, draait het andere deel door. De vergisters en opslagsilo’s worden geplaatst in een ‘opvangbak’, zodat er bij calamiteiten geen mest kan wegstromen.

Tankwagens zorgen voor het transport van mest en hulpstoffen. Het planbureau van RMS zorgt voor aanrijtijden en routes die de minste overlast veroorzaken. De capaciteit van het wegennet op en rond Laarberg is met de vernieuwing van de N18 ruim voldoende voor de transportbehoefte.

De provincie acht de maatregelen van RMS voor veiligheid en het voorkomen van overlast door geur, geluid en transport voldoende om een vergunning af te geven.

MEER INFORMATIE:
Het proces en procedure rondom de vergunning: Omgevingsdienst Achterhoek
De inhoud en overwegingen voor het toekennen van de vergunning: Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De bouw en werking van de bioraffinage: RMS

Problematiek van het mestoverschot: LTO Noord

Mogelijkheden voor duurzame energie en bioraffinage: bedrijvenpark Laarberg

ONTVANG onze nieuwsbrief

abonneren