Privacyverklaring en disclaimer

Toelichting

In deze privacyverklaring wordt een toelichting gegeven hoe deze organisatie om gaat met privacygevoelige informatie in het kader van de AVG. Er wordt ingegaan op de organisatie, hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt, hoe lang de gegevens worden bewaard, het delen met anderen, websitebezoek en hoe u gegevens kunt inzien en laten aanpassen. Tevens is een verklaring opgenomen betreffende de disclaimer die geldt voor de website www.laarberg.nl.

Deze organisatie

Gebiedsonderneming Laarberg is in 2010 opgericht door de gemeenten Oost Gelre en Berkelland voor de verdere ontwikkeling van het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg. Aangestuurd door een Raad van Commissarissen voert het operationele team van Laarberg deze opdracht uit onder leiding van een directeur. De organisatie voorziet in het werven van ondernemingen om zich op Laarberg te vestigen, het realiseren van infrastructuur, het beheren van terreinen en het regelen van alle zaken die voortkomen uit het beheer van het bedrijvenpark. Het bedrijvenpark onderscheidt zich met de combinatie van de drie speerpunten Duurzaam, Maakindustrie en Agro-Food. Het vestiginsadres van het kantoor is Den Sliem 13, 7141 JE Groenlo, T (0544) 76 00 00, E info@laarberg.nl, www.laarberg.nl, Bankrekeningnummer NL60BNGH028.51.47.846, BTW-nummer NL823110229B01, KvK-nummer 51130114.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gebiedsonderneming Laarberg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de organisatie, betrokken bent bij de uitvoering van bestuur of werkzaamheden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gebiedsonderneming Laarberg verstrekt. Gebiedsonderneming Laarberg kan de volgende persoonsgegevens verwerken: gegevens betreffende uw organisatie – voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres

Waarom heeft Gebiedsonderneming Laarberg deze gegevens nodig?

Gebiedsonderneming Laarberg verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om u informatie te verstrekken als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Gebiedsonderneming Laarberg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Dit houdt in het opstellen van overeenkomsten, het toezenden van facturen, het op de hoogte houden omtrent ontwikkelingen omtrent uw project of anderszins activiteiten ontplooien om onze dienstverlening uit te voeren. Ook houden we u op de hoogte van wijzigingen van onze diensten of projecten als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang bewaart Gebiedsonderneming Laarberg uw gegevens?

Gebiedsonderneming Laarberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de relatie die u heeft met de gebiedsonderneming. Bij een verkennend contact verwijderen wij uw gegevens binnen een jaar en bij afname van kavels of uitbreiding van uw bedrijf zal de bewaartermijn zich uitstrekken over enkele jaren. Een mogelijk langer bewaren dan volgens genoemde procedures vindt plaats als dit het gevolg is van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige informatie het kader van de belastingwetging, waarvoor een termijn geldt van 7 jaar of in het kader van een koopovereenkomst van onroerend goed waarvoor het noodzakelijk is om de onderliggende stukken ter bewijsvoering voor een langere termijn te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Gebiedsonderneming Laarberg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u daar toestemming voor heeft gegeven. Gebiedsonderneming Laarberg werkt samen met andere partijen die mogelijk privacygegevens ontvangen om hun taak uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld de accountant, het automatiseringsbedrijf en het marketingcommunicatiebureau dat zorg draagt voor de verspreiding van eventuele nieuwsbrieven. Met deze partijen heeft Gebiedsonderneming Laarberg verwerkersovereenkomst gesloten om het vertrouwelijk behandelen en de beveiliging te waarborgen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Gebiedsonderneming Laarberg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.,. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gebiedsonderneming Laarberg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Gebiedsonderneming Laarberg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie www.policies.google.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen bij Gebiedsonderneming Laarberg

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen ook als u in eerdere instantie toestemming hebt gegeven tot verwerking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@laarberg.nl. U heeft hierbij het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. Gebiedsonderneming Laarberg zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek van verwijdering of toezenden van gegevens reageren. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens, waar Gebiedsonderneming Laarberg gehoor aan geeft.
Mocht u van opvatting zijn dat Gebiedsonderneming Laarberg in gebreke is gebleven bij het vertrouwelijk behandelen van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw beklag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen

Gebiedsonderneming Laarberg neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gebiedsonderneming Laarberg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Gebiedsonderneming Laarberg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gebiedsonderneming Laarberg telefoon (0544) 76 00 00 of e-mail info@laarberg.nl. Ook zal Gebiedsonderneming Laarberg er op toezien dat geen persoonlijke gegevens worden ontvreemd en mocht dit om wat voor reden dan ook het geval kunnen zijn, worden onmiddellijk de daarvoor aangewezen autoriteiten in kennis gesteld en adequate maatregelen getroffen om de gevolgen tot een minimum te beperken.

Disclaimer website Laarberg.nl

Deze disclaimer is van toepassing op de door Gebiedsonderneming Laarberg geëxploiteerde website, www.laarberg.nl.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Gebiedsonderneming Laarberg geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Ook aanvaardt Gebiedsonderneming Laarberg geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken. Het is de gebruiker van de website toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.